Miljö

Huvudmännen för VA verksamheter arbetar ständigt med miljörelaterade frågor såsom t.ex. kontrollprogram, risk- och sårbarhetsanalyser, vattenskyddsområden, besiktningar, anmälningsärenden, tillståndsansökningar för såväl utsläpp som vattenuttag med mera.

Anmälan av vattenverksamhet görs till länsstyrelsen medan ansökan om tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen. Anmälan sker till exempel vid förläggning av sjöledningar, och tillstånd vid utsläpp av renat avloppsvatten och vattenuttag till vattenförsörjning.

Vattenskyddsområde ger konkret skydd. För att skydda vattentäkter mot föroreningar, både på kort och lång sikt, kan länsstyrelser och kommuner fastställa vattenskyddsområden.

Sweva har erfarenhet av ovanstående arbeten och erbjuder tjänster inom sektorn.