AVLOPP

Sweva levererar BIOVAC avloppsreningsverk som spänner över ett brett register från enskilda hushåll, till SBR- anläggningar i storleksordningen 50 – 3 000 pe. Reningsprocessen i ett Biovac® minireningsverk sker efter ”aktiv slam”-metoden, i en satsvis rening.

Anläggningarna är kostnadseffektiva och driftsäkra lösningar för stugområden och mindre samhällen. Anläggningarna är utformade för stegvis utbyggnad, vilket gör att både investerings- och driftskostnader kan anpassas till byggtakten. Detta gör anläggningen mycket lämplig vid skiftande belastning. Moduluppbyggnaden gör det enkelt att utvidga reningsverket.

Sweva förfogar över egen pilotanläggning där två SBR reaktorer om 5 m3 vardera, monterad i 20 fots container. Reaktorerna kan köras parallellt eller i serie och har använts i försök på såväl lakvatten som avloppsvatten.

I Sweva finns även en lång erfarenhet av naturanpassade avloppsanläggningar, såsom t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar, slamdräneringsbäddar med mera, där Sweva har glädje av den hydrogeologiska kompetensen och innehar fältutrustningar anpassade för de förundersökningar som krävs.