Biovac

Sweva är återförsäljare av Biovac avloppsreningsverk som spänner över ett brett register från enskilda hushåll, till SBR- anläggningar av storleksordningen 1000 pe.

De första minireningsverken från Biovac® lanserades redan 1982 av norrmannen Leif Rönsen. I dag utveckling av produkterna utvecklats på Biovacs anläggning i Oslo, där reningsprocessen förfinats och anpassats för ett nordiskt klimat.

Reningsprocessen i ett Biovac® minireningsverk sker efter ”aktiv slam”-metoden, i en satsvis rening. Genom att tillsätta en liten mängd flockningsmedel binds den sista vattenlösliga fosforn till slammet innan det renade avloppsvattnet släpps ut.

Satsvis rening innebär att reningsverket alltid renar en bestämd mängd avloppsvatten, oavsett hur mycket eller lite avloppsvatten reningsverket tar emot just för stunden. Genom att rena vattnet satsvis kan processen optimeras och justeras för maximal kvalitet på det renade vattnet.

Anläggningarna är kostnadseffektiva och har driftsäkra lösningar för stugområden och mindre samhällen. Anläggningarna är utformade för stegvis utbyggnad, vilket gör att både investerings- och driftskostnader kan anpassas till byggtakten. Reningsverket får en jämnare belastning jämfört med genomströmningsteknik där vattnet istället renas i ett kontinuerligt flöde. Detta gör anläggningen mycket lämplig vid skiftande belastning. Moduluppbyggnaden gör det enkelt att utvidga reningsverket.

Läs mer om Biovac på deras egen hemsida