Miljö

Huvudmännen för VA verksamheter arbetar ständigt med miljörelaterade frågor såsom t.ex. kontrollprogram, risk- och sårbarhetsanalyser, vattenskyddsområden, besiktningar, anmälningsärenden, tillståndsansökningar för såväl utsläpp som vattenuttag, mm.

Anmälan av vattenverksamhet görs till länsstyrelsen medan ansökan om tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen. Anmälan sker t.ex. vid förläggning av sjöledningar, och tillstånd vid utsläpp av renat avloppsvatten och vattenuttag till vattenförsörjning.

Vattenskyddsområde ger konkret skydd. För att skydda vattentäkter mot föroreningar – både på kort och lång sikt – kan länsstyrelser och kommuner fastställa vattenskyddsområden.

Sweva har erfarenhet av ovanstående arbeten och erbjuder tjänster inom sektorn.