Projekt

RÅVATTENBRUNNAR

Lyckseles grundvattentäkt på Gammplatsen etablerades på 60- talet med filterbrunnar av typ OBO- Schönbecker filter.

läs mer

PROSPEKTERING

Storumans kommun, prospektering av grundvatten för Hemavan. Hemavan baserar sin vattenförsörjning på en bäck som löper förbi kommunens vattenverk.

läs mer

FLÖDESMÄTNING

Krokoms kommun har bett oss att mäta avloppsvattenflöden från Sånghusvallen. Sweva tillhandahåller batteridriven flödesmätning…

läs mer

AVLOPP

Uppdrag för Fävikens egendom. Ny avloppsanläggning. Fävikens egendom har en täckt infiltrationsanläggning som omhändertar avlopp från egendomen.

läs mer

BERGGRUNDVATTEN

För Kramfors kommuns, berggrundvattentäkt i Torrom besväras av låg kapacitet till följd av en ökad vatten förbrukning. Det större grundvattenuttaget…

läs mer

PROSPEKTERING

Bergs kommun har i dag en grundvattentäkt som försörjer tätorten och flera samhällen. För att trygga vattenförsörjningen har Sweva fått i uppdrag att prospektera…

läs mer

ÖVERVAKNING

För Krokoms kommun, Miljöövervakning Hissmofors. Sweva utför årligen miljöövervakning vid kompost- och avfallsanläggningarna i Hissmofors och Åse.

läs mer

RISKANALYS

I Östersunds kommun. Risk- och sårbarhetsanalys. I Fugelsta finns en gemensamhetsanläggning i form av en berggrundvattentäkt., vattenverk och överföringsledningar.

läs mer

HUNGE VATTEN

Bräcke kommun har önskemål om ett alternativt läge för sin vattenförsörjning för Hunge. Sweva har kommunens uppdrag att prospektera efter grundvatten i jord och berg.

läs mer

SKI STAR

SkiStar har anlitat Sweva för tillståndsansökan enligt Miljöbalken, avseende ett utökat vattenuttag ut vattendragen Blästran…

läs mer

EDSBYN ALFTA

För Ovanåkers kommun. Överföringsledning Edsbyn – Alfta. Sweva utreder förut-
sättningarna för överledning av dricksvatten från Edsbyns grundvattenverk vid Homna.

läs mer

RÅVATTENBRUNN

Malå kommun har sin råvattentäkt belägen på Brändön i Malåträsk. Sweva har förstärkt grundvattentäkten genom att utföra undersökningsborrningar…

läs mer

VATTENSKYDD

Vattenskydd för Bergs kommun. Som ett led i att säkra dricksvattenkvaliteten är det förebyggande arbetet viktigt. Sweva har upprättat vattenskyddsområden…

läs mer

NÄLDEN

Nälden vattenförsörjning. Krokoms kommun har haft ambitionen att konvertera från ytvatten till grundvatten i sina vattenverk.

läs mer

PROJEKTLEDNING

För Bergs kommun. Sångbäcken projektledning. Arbetet har omfattat nytt reningsverk, vattenverk, pumpstationer, tryckstegringar, infiltrationsanläggning 25 km ledningar och 750 nya anslutningar.

läs mer

ANSÖKAN

För Ljusdals kommun. Ljusdal och Färilas ARV.Tillståndsanskan. Ljusdal energi avser att uppgradera avloppsreningsverket i Ljusdal.

läs mer

BRUNNSRENSNING

För Östersunds kommun. Lit brunnsrensning. Grundvattentäkten som försörjer Lit med dricksvatten baseras på två filterbrunnar belägna…

läs mer

RESERVVATTEN

För Ljusdals kommun. Järvsö reservvatten. Malå kommun har sin råvattentäkt belägen på Brändön i Malåträsk…

läs mer

HACCP

Uppdrag för Bräcke kommun. Komm-
unens vattenverk i Stavre besväras av förhöjda halter av uran, radon och…

läs mer